Гребінківська районна рада
Гребінківський район, Полтавська область

Положення про постійні комісії Гребінківської районної ради VII скликання

І. Загальні положення.

Стаття 1. Постійні комісії районної ради є органами районної ради, що обираються з числа депутатів для вивчення попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання , здійснення контролю за виконанням рішень ради.

До складу постійних комісій не можуть бути обрані голова районної ради, голова районної державної адміністрації, заступник голови районної ради.

Порядок створення, ліквідації та реорганізації постійних комісій, обрання та відкликання голів постійних комісій визначаються Регламентом районної ради.

Стаття 2. Перелік постійних комісій, функціональна спрямованість їх діяльності визначається радою з урахуванням важливості проблем державного, господарського, соціально-культурного будівництва, а також інших факторів об’єктивного характеру.

Стаття 3. Постійні комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею.

Стаття 4. Постійні комісії будують свою роботу на основі законності, гласності, рівноправності, вільного колективного обговорення і вирішення питань.

ІІ. Функції і повноваження постійних комісій.

Стаття 5. Основними функціями постійних комісії є :

  • організація розробки за дорученням ради або власної ініціативи попереднього розгляду проектів програм соціально-економічного і культурного розвитку, районного бюджету, звітів про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями ;
  • здійснення контролю за прийнятими рішеннями ради та власними рекомендаціями ;
  • попереднє обговорення кандидатур, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження відповідною радою, готують висновки з цих питань.

Стаття 6. Постійні комісії за дорученням голови ради, заступника голови ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді органів, а також з питань віднесених до відання ради, районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках на розгляд ради.

Стаття 7. Постійні комісії мають право :

  • отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій необхідні матеріали і документи для розгляду на засіданнях постійних комісій з питань які належать до їх відання.
  • рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями. Про результати розгляду та вжиті заходи повинно бути повідомлено постійним комісіям у встановлений ними строк.

Стаття 8. Постійні комісії мають право вносити пропозиції щодо порядку денного засідання ради, робити на них доповіді і співдоповіді з питань віднесених до їх відання.

ІІІ. Організація роботи постійних комісій.

Стаття 9. Основною формою роботи постійних комісій є засідання. Засідання постійних комісій скликаються в міру необхідності і є правомочними, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісій. Після затвердження складу постійних комісій та їх голів, інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією.

Стаття 10. Організація роботи постійних комісій ради покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами. Організовує роботу по виконанню висновків і рекомендацій комісії. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.

Стаття 11. Організація роботи постійних комісій покладається на їх голів, він забезпечує складання плану її роботи, підписує документи прийняті постійною комісією, чим засвідчує відповідність їх змісту прийнятим рішенням, організовує роботу по виконанню рішень постійної комісії, інформує її членів про їх виконання, здійснює координацію постійної комісії з іншими постійними комісіями ради, головує на засіданні постійної комісії.

Стаття 12. Постійні комісії за пропозицією її голови на своєму засіданні більшістю голосів від фактичного складу відкритим голосуванням обирають заступника голови та секретаря постійних комісій.

Заступник голови постійної комісії виконує обов’язки голови постійної комісії в разі його відсутності.

Секретар постійної комісії контролює ведення діловодства постійної комісії та підписує протоколи засідань постійної комісії.

Стаття 13. Члени постійних комісій зобов’язані бути присутніми на засіданнях постійних комісій та брати участь у їх роботі до складу яких вони входять, виконувати доручення визначені рішеннями постійних комісій.

Стаття 14. Члени постійних комісій мають право :

  • вносити пропозиції про розгляд на засіданнях постійних комісій будь якого питання, що належать до їх відання, а також брати участь в обговорені рекомендацій, пропозицій, висновків, прийнятті рішень. Пропозиції члена постійної комісії на його вимогу повинні бути проголосовані на засіданні постійної комісії;
  • викласти свою окрему думку як додаток до рішення, рекомендації чи висновку постійної комісії.

Стаття 15. Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості та спеціалістів. Питання про утворення підготовчої комісії вирішується на засіданні постійної комісії у складі не менш як трьох членів постійної комісії.

Стаття 16. Питання які належать до відання кількох постійних комісій можуть за ініціативою комісії, а також за дорученням ради, її голови, заступника голови районної ради розглядатися постійними комісіями спільно. Спільні засідання веде один із голів цих постійних комісій за їх взаємною згодою.

Висновки і пропозиції, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях підписуються головами відповідних постійних комісій.

Стаття 17. Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.

Стаття 18. Організаційно-методичне, технічне, інформаційне забезпечення постійних комісій їх функціонування здійснюється виконавчим апаратом ради.