Гребінківська районна рада
Гребінківський район, Полтавська область

Антикорупційна програма Гребінківської районної ради

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова районної ради

                    Зінченко В.М.

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА

Гребінківської районної ради на 2019 – 2020 роки

І. Засади загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції, заходи з їх реалізації, а також з виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми Антикорупційна програма Гребінківської районної  ради на 2019 – 2020 роки розроблена відповідно до вимог законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції», рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 № 126, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.12.2016 № 1718/29848 «Про затвердження Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади», рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 19.01.2017 № 31 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади» та інших нормативно-правових актів антикорупційного спрямування.

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» органи місцевого самоврядування є юридичними особами і наділяються цим та іншими законами власними повноваженнями, в межах яких діють самостійно і несуть відповідальність за свою діяльність відповідно до закону.

Районна рада є органом місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст, у межах повноважень, визначених Конституцією України, цим та іншими законами, а також повноважень, переданих їм сільськими, селищними, міськими радами.

Антикорупційна програма підготовлена для запровадження ефективної системи створення в районній раді належних умов і запровадження дієвих заходів та механізмів, спрямованих на виявлення та усунення корупційних ризиків, дотримання вимог фінансового контролю, вимог законодавства про конфлікт інтересів та запобігання корупції в цілому.

Основними завданнями Антикорупційної програми є:

1) виявлення, визначення та опис корупційних ризиків, аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища районної ради та надання пропозицій щодо усунення виявлених корупційних ризиків;

2) забезпечення дотримання вимог законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у районній раді;

3) підвищення рівня обізнаності серед посадових осіб, депутатів районної ради щодо антикорупційного законодавства, шляхом проведення відповідних навчань та висвітлення відповідної інформації на офіційному вебсайті районної ради;

4) проведення моніторингу ефективності реалізації в районній раді антикорупційних заходів, оцінки виконання та періодичного перегляду Антикорупційної програми Гребінківської районної ради. Тому, засадами загальної відомчої політики щодо запобігання, протидії та виявлення корупції у Гребінківській районній раді є:

1) забезпечення інформування депутатів районної ради щодо процедури оформлення електронного цифрового підпису для заповнення декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

2) надання методичної та консультаційної допомоги в заповненні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування працівниками виконавчого апарату, депутатам районної ради;

 3) здійснення контролю за фактом подання декларацій осіб уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування посадовими особами органу місцевого самоврядування;

4) невідкладне інформування в установленому порядку керівника про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень посадовими особами виконавчого апарату та депутатами районної ради, а також спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції;

5) взаємодія з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції (органами прокуратури, Національної поліції, Національного антикорупційного бюро України, Національного агентства з питань запобігання корупції);

6) організація та проведення з посадовими особами роз’яснювальної та методичної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції;

7) ідентифікація, оцінка корупційних ризиків, розробка робочого плану оцінки корупційних ризиків, розробка заходів з усунення корупційних ризиків;

8) забезпечення належного функціонування механізму інформаційного зв’язку з громадянами з питань діяльності виконавчого апарату районної ради щодо запобігання та протидії корупції («телефон довіри», «правова консультація» тощо);

9) забезпечення оприлюднення на офіційному веб-сайті районної ради (проектів рішень, рішень, протоколів засідань постійних комісій та сесій районної ради, звітів про діяльність районної ради тощо), крім інформації, обмеження доступу до якої заборонено законом;

10) проведення експертизи проектів нормативно-правових актів районної ради, організаційно-розпорядчих документів, які самостійно чи у поєднанні з іншими нормами можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією;

11) проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, що передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком;

12) проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади»;

13) своєчасне реагування на факти порушення працівниками виконавчого апарату районної ради етики поведінки, вчинення інших правопорушень;

14) забезпечення організації навчання посадових осіб виконавчого апарату районної ради з питань протидії корупції;

15) направлення на підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування для вивчення норм та положень антикорупційного законодавства;

16) здійснення заходів з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування серед працівників виконавчого апарату районної ради, депутатів районної ради;

17) дотримання норм рекомендацій з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у Гребінківській районній раді, ухвалених під час засідання постійних комісій районної ради;

18) інші заходи щодо запобігання, виявлення та протидії корупції, згідно із законодавством.

ІІ. Оцінка корупційних ризиків у діяльності районної  ради.

Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, особи, відповідальні за їх виконання, строки та необхідні ресурси Корупційний ризик – ймовірність того, що відбудеться подія корупційного правопорушення, пов’язаного з корупцією, яка негативно вплине на досягнення органом влади визначених цілей та завдань.

Одним із основних напрямів у сфері запобігання та протидії корупції є виявлення корупційних ризиків, які можуть виникати в роботі органу місцевого самоврядування, а також усунення причин, що їх породжують, та умов, що їм сприяють.

Відповідно до рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 № 126, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.12.2016 № 1718/29848 «Про затвердження Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади», постійно проводити оцінку корупційних ризиків у Гребінківській районній раді. Відповідальними особами було здійснено всі заходи, які були передбачені Робочим планом оцінки корупційних ризиків, а саме:

1) визначено об’єкти оцінки корупційних ризиків;

2) проаналізовано джерела інформації для проведення оцінки корупційних ризиків;

3) визначено методи та способи оцінки корупційних ризиків;

4) визначено строки проведення оцінки корупційних ризиків по кожному із об’єктів. Усунення відповідних корупційних ризиків у діяльності Гребінківської районної ради сприятиме дотриманню вимог чинного антикорупційного законодавства України, а також підвищенню авторитету до органу місцевого самоврядування.

ІІІ. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування

1. Проведення тренінгів, навчань, семінарів серед посадових осіб виконавчого апарату районної ради у Гребінківській районній раді з питань дотримання Закону України «Про запобігання корупції».

2. Організація навчання та підвищення кваліфікації з питань запобігання корупції серед посадових осіб в Полтавському обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій.

3. Участь у проведенні короткострокових тематичних семінарах з питань запобігання та протидії корупції.

4. Направлення на навчання щодо дотримання норм антикорупційного законодавства посадових осіб районної ради, які здійснюють організацію та контроль за дотриманням вимог антикорупційного законодавства України.

5. Участь у семінарах, тренінгах, нарадах з роз’яснення антикорупційного законодавства, які проводяться Національним агентством з питань запобігання корупції.

ІV. Процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду Антикорупційної програми на 2019 – 2020 роки

Виконання Антикорупційної програми надасть змогу здійснити наступні заходи з проведення антикорупційної реформи, зокрема:

- забезпечити формування та реалізацію державної антикорупційної політики;

- вжиття невідкладних заходів щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у разі його виникнення в діяльності посадових осіб, депутатів районної ради;

- дотримання правил етичної поведінки, відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»;

- дотримання вимог фінансового контролю посадовими особами виконавчого апарату районної ради, депутатами районної ради;

- запровадження дієвих антикорупційних заходів у діяльності районної ради;

- підвищення рівня довіри населення до органу місцевого самоврядування.

Моніторинг та перегляд, запроваджених Антикорупційною програмою заходів щодо запобігання корупції, а також здійснення контролю за їх виконанням здійснює уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату районної ради.

Антикорупційна програма переглядається у разі ідентифікації нових корупційних ризиків, внесення змін до законодавства, надання Національним агентством з питань запобігання корупції пропозицій щодо удосконалення положень програми.

Керуючий справами районної ради                                   О.В.Зоркін